Mevzuat

a-
A+
MCKS Hakkında
Sistemimizde kayıtlı olmayan TAC kodlarının bildirimi üretici firmadan ya da üretici firmanın TAC kodu bildirimi için yetkilendirdiği distribütörden alınacak olan ıslak imzalı belge ile yapılacaktır.Bununla beraber; kayıp, kaçak, çalıntı cihazlara ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun oluşturacağı veritabanında yer alacak olan elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmemesi, işletmecilere bir yükümlülük olarak getirilmiştir. Bu cihazların elektronik haberleşme şebekelerine bağlanamaması için Kurum ve işletmeciler tarafından gerekli düzenlemeler yapılmış ve CEIR-EIR bağlantılarının tamamlanmasıyla uygulama süreci başlatılmıştır.Uygulama sürecinin başlatılmasını müteakip, karşılaşılan sorunların çözümlenmesi ve sistemde görülen eksikliklerin tamamlanabilmesi için Kurum ve GSM İşletmecilerinin bir araya geldikleri toplantılar düzenlenmiş ve gerekli önlemlerin alınabilmesi yönünde birçok adım atılmıştır.Dünyada benzer sistemler bulunmakla birlikte ilk ve tek olarak, kayıt dışı ve kaçak cep telefonlarını bloke etme özelliğine sahip bir sistem kurulabilmiştir. Böylelikle sadece çalıntı değil aynı zamanda vergi kaybına uğratan ve sektörde haksız rekabete neden olan kaçak cep telefonu pazarının da engellenmesi hedeflenmektedir. Yapılan çalışmanın hızlı ve verimli olabilmesi için paralel çalışan pek çok sistem biraraya getirilerek işlem gücü yüksek büyük bir sistem oluşturulmuştur. Özel amaçlı oluşturulan bu sistem ile milyonlarca veri doğru ve hızlı bir biçimde değerlendirilebilmektedir. 19/12/2019
Tanımlar
Beyaz listeElektronik haberleşme bağlantısı açık cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur. Siyah listeKaçak, kayıp veya çalıntı cihazlara ait olan ve elektronik kimlik bilgisi değiştirilen cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur. Gri listeBeyaz ve kara liste dışında kalan ve elektronik haberleşme bağlantısı açık olan cihazların IMEI numaralarından oluşur. Eşleştirilmiş Beyaz liste Başvuru süresi içinde elektronik kimlik bilgisinin değiştirildiği tespit edilen cihazların IMEI numaraları ile kayıt ücretini yatıran kullanıcılara ait MSISDN numaralarının, Kanunun yürürlük tarihinden sonra elektronik kimlik bilgisinin değiştirildiği tespit edilen cihazların IMEI numaraları ile bu cihazlardan yasal olarak ithal edilen cihazın sahibine ait MSISDN numaralarının, İlgili işletmeci ile abonelik sözleşmesi yapan ve geçici süreyle Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan kişilerin kullandıkları cihazlara ait IMEI numaraları ile MSISDN numaralarının eşleştirilmesi GSM işletmecilerinin aynı IMEI numarasıyla kullandıkları test cihazlarının IMEI numaraları ile MSISDN numaralarının eşleştirilmesi ile oluşur. Eşleştirilmiş beyaz listede bulunan bütün IMEI numaraları aynı zamanda kara listede bulunur. Eşleştirilmiş beyaz listede bulunan cihazlara ait IMEI numaraları sadece eşleştirildikleri MSISDN numaraları ile kullanılabilir. Bireysel İthalatYolcu (transit yolcular hariç) beraberinde getirilen cihazların gayri ticari nitelikteki ithalatını ifade etmektedir. Elektronik HaberleşmeSes, görüntü, işaret, sembol ve elektrik işaretlerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi veya alınmasıdır. Elektronik HaberleşmeSes, görüntü, işaret, sembol ve elektrik işaretlerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi veya alınmasıdır. Elektronik Kimlik BilgisiTelsiz cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımınıdır. Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz CihazGSM şebekesinden hizmet alan ve IMEI numarası olan cihazdır. IMEI numarası15 basamaklı Uluslararası mobil cihaz kimliğidir. TAC (Type Approval Code)Cihaza ilişkin bilgileri (marka, model vb.) ifade eden kod olup IMEI numarasının ilk 8 hanesinden oluşur. Kaçak cihazToplu veya bireysel olarak mevzuata aykırı bir şekilde ithal edilen ya da üretilen veya Kurum kayıtlarında yer almayan cihaz. Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş CihazElektronik kimlik bilgisi (IMEI numarası) değiştirilmiş ya da kopyalanmış olan cihaz anlamına gelmektedir. MSISDNMobil abone numarası (cep telefonu numarası). 19/12/2019
Kanunlar
5809 Sayılı kanunda yer alan ilgili maddeler Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarMADDE 55 (1) Kurum tarafından izin verilmedikçe, abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler veya cihazın teşhisine yarayan elektronik kimlik bilgileri yeniden oluşturulamaz, değiştirilemez, kopyalanarak çoğaltılamaz veya herhangi bir amaçla dağıtılamaz. (2) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması amacına yönelik yazılım, her türlü araç veya gereçlerin ithalâtı, üretimi, dağıtımı veya tanıtımı yapılamaz, bulundurulamaz, aracılık edilemez. (3) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması amacıyla kullanılabilen yazılım, her türlü araç veya gereçlere 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 127 nci maddesi hükümlerine göre el konulur. Abone ve cihaz kimlik bilgilerinin güvenliğiMADDE 56 (1) Abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler ile cihazların elektronik kimlik bilgilerini taşıyan her türlü yazılım, kart, araç veya gereç yetkisiz ve izinsiz olarak kopyalanamaz, muhafaza edilemez, dağıtılamaz, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla kullanılamaz. (4) (Ek: 6/2/2014-6518/104 md.) Kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi veya işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işlemi yapılamaz ve yaptırılamaz, bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenemez, evrakta değişiklik yapılamaz ve bunlar kullanılamaz. Teknik uyumlulukMADDE 57 (1) İşletmeciler, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara, elektronik haberleşme hizmeti veremezler. Ancak, Kurumun MCKS'sinde kayıtlı iken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazlar sadece eşleştirme yapılan abone numaraları ile kullanılmak üzere kullanıma açılır. (2) İşletmeciler, yukarıdaki fıkrada açıklanan yasal olmayan cihazların haberleşme şebekelerine bağlanılmalarını önlemek üzere MCKT sistemlerini Kurumdaki MCKS ile birlikte uyumlu olarak çalışır hâle getirmek, bununla ilgili teknik alt yapı ve sisteminin güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak ve aksamaksızın işletmekle yükümlüdürler. Bilgi ve ihbar merkeziMADDE 58 (1) Kurum, bu Kanunla verilen görevlerin ifasında ihtiyaç duyacağı işler için bilgi ve ihbar merkezi kurabilir. Bu merkezin işletilmesini kendisi yapabileceği gibi üçüncü kişilere de yaptırabilir. Kurum sistemine kayıtlı olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı çalınan, yağmalanan, kaybeden veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme bağlantısının kesilmesi için öncelikle bilgi ve ihbar merkezine başvururlar.MADDE 60 (7) Bu Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, cihaz başına onbin liradan yirmibin liraya kadar; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere onmilyon liraya kadar idarî para cezası verilir. (8) Bu maddedeki idarî para cezaları Kurum tarafından verilir. (9) Bu maddenin uygulanmasına ve bu Kanunda öngörülen yükümlülüklerin işletmeciler tarafından yerine getirilmemesi halinde uygulanacak idarî para cezalarına ilişkin hususlar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu (10.11.2008 Tarih ve 27050 Sayılı I. Mükerrer Resmi Gazete) 19/12/2019
Yönetmelikler
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik Birinci Bölüm AmaçMADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme hizmeti yapabilmesi için kayıt altına alınmasına, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine ve elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen veya ihraç edilen cihazlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. KapsamMADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, uluslararası dolaşım hizmeti alan kullanıcılara ait elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar hariç olmak üzere işletmeciler tarafından hizmet sunulan elektronik kimlik bilgisini haiz tüm cihazları kapsar. DayanakMADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6, 53, 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalarMADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Abonelik sözleşmesi: İşletmeci ile abone arasında akdedilen ve işletmecinin bir bedel karşılığında dönemsel ya da sürekli olarak bir hizmeti yerine getirmeyi veya mal teminini üstlendiği ya da her ikisini birden kapsayan sözleşmeyi,b) Ağırlayan işletmeci: Mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere Kurum ile imtiyaz sözleşmesi imzalayan işletmeciyi,c) Başvuru merci: e-Devlet kapısını ve mevzuat gereği e-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılması mümkün olmayan kişiler için işletmeci abone kayıt merkezlerini,ç) BİM: Bilgi ve İhbar Merkezini,d) Cihaz: Mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı,e) Elektronik kimlik bilgisi: Elektronik haberleşme cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımını,f) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz: Elektronik kimlik bilgisinin tamamının ya da bir kısmının değiştirildiği tespit edilen cihazı,g) IMEI numarası: Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numarayı,ğ) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan veya mobil elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,h) Kaçak cihaz: Kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen ve siyah listeye eklendiği tarihten itibaren(Değişik ibare: RG-17/10/2015-29505) yüz yirmi günlük kullanım süresi içerisinde kayıt altına alınmayan cihazı,ı) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,i) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,j) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,k) MCKS: Merkezî mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanı sistemini,l) Mobil Anahtarlama Merkezi (MAM): Ses veya veri için mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan şebekelerde haberleşme bağlantısının kurulduğu ve yönetildiği birimi,m) Yolcu beraberinde getirilen cihaz: Gümrük mevzuatı uyarınca yurt dışından zati eşya kapsamında yolcu beraberinde getirilen ve ticari nitelikte olmayan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı,ifade eder. İkinci Bölüm Beyaz listeMADDE 5 - (1) Beyaz liste;a) Mevzuata uygun bir şekilde; yolcu beraberinde getirilerek, ithal edilerek veya yurt içinde imal edilerek Kuruma bildirilen ve kayıt işlemi tamamlanan,b) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunun mülga Geçici 6 ncı maddesi kapsamında kayıt altına alınmış olan elektronik kimlik bilgisi değiştirilmemiş ve kopyalanmamış,cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan cihazların ihraç edilmesi veya bertaraf edilmesi halinde, bu durumun Kuruma bildirilmesi akabinde cihazlara ait IMEI numaraları beyaz listeden çıkarılır. Siyah listeMADDE 6 - (1) Siyah liste; kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf edilmiş veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur. Gri listeMADDE 7 - (1) Gri liste; beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen ancak elektronik haberleşme hizmetini geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur. Eşleştirilmiş beyaz listeMADDE 8 - (1) Eşleştirilmiş beyaz liste;a) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunun mülga Geçici 6 ncı maddesi kapsamında elektronik kimlik bilgisinin değiştirilmiş olduğu ya da başka bir cihaza kopyalanmış olduğu tespit edilen cihazlara ait IMEI numaraları ile kayıt ücretini yatıran kullanıcılara ait abone numaralarının,b) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olarak tespit edilen IMEI numaraları ile 18 inci madde kapsamında belirlenen abone numaralarının,c) İlgili işletmeci ile abonelik sözleşmesi yapan ve geçici süreyle Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan kullanıcıların cihazlarına ait IMEI numaraları ile abone numaralarının,ç) İşletmeciler tarafından bildirilen şebeke test cihazlarına ait IMEI numaraları ile test için kullanılacak abone numaralarının,eşleştirilmesi ile oluşur. Üçüncü Bölüm IMEI numarası beyaz listede yer alan cihazlara ilişkin işlemlerMADDE 9 - (1) İşletmeciler, IMEI numarası beyaz listede veya eşleştirilmiş beyaz listede yer alan cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verir. IMEI numarası siyah listede yer alan cihazlara ilişkin işlemlerMADDE 10 - (1) İşletmeciler, IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın kullanıcısına IMEI numarasının siyah listede olduğuna dair kısa mesaj gönderir.(2) MAM altyapısına sahip işletmeciler, abone numarası ile eşleştirme yapılarak kullanıma açılanlar hariç olmak üzere IMEI numarasının siyah listeye girmesinden itibaren;a) Kayıp, çalıntı veya bertaraf edilmiş cihazın elektronik haberleşme bağlantısını 24 saat içerisinde,b) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazın elektronik haberleşme bağlantısını otuz gün içerisinde,c) (Değişik:RG-17/10/2015-29505) Kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını Kurulun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yüz yirmi günlük kullanım süresi içerisinde,keser.(3) MAM altyapısına sahip olmayan işletmeciler için ikinci fıkrada belirtilen işlemler işletmecinin hizmet aldığı ağırlayan işletmeci tarafından gerçekleştirilir.(4) Siyah listeye alınan IMEI numaralarının siyah listeye alınma nedenleri, işletmecilerle paylaşılır. Bu bilgi işletmeci çağrı merkezlerini arayan kullanıcılara bildirilir. IMEI numarası gri listede yer alan cihazlara ilişkin işlemlerMADDE 11 - (1) MAM altyapısına sahip işletmeciler, gri listeyi oluşturan IMEI numaralarını tespit ederek Kuruma bildirir.(2) Kurum, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra gri listeyi oluşturan IMEI numaralarını ilgili listeye alır.(3) MAM altyapısına sahip olmayan işletmeciler için birinci fıkrada belirtilen işlemler işletmecinin hizmet aldığı ağırlayan işletmeci tarafından sağlanır. IMEI numarası eşleştirilmiş beyaz listede yer alan cihazlara ilişkin işlemlerMADDE 12 - (1) İşletmeciler, eşleştirilmiş beyaz listede bulunan IMEI numarasına sahip cihazın sadece eşleştirildiği abone numarası ile kullanılmasını sağlar.(2) Eşleştirilmiş beyaz listede bulunan bütün IMEI numaraları aynı zamanda siyah listede de bulunur. Dördüncü Bölüm İthal veya imal edilen cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınmasıMADDE 13 - (1) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olan ithalatçı veya imalatçı, ilgili mevzuat çerçevesinde ithal veya imal ettiği cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması için Kurum tarafından yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeleri tamamlayarak Kuruma başvuruda bulunur.(2) Kurum başvuruya ilişkin gerekli kontrolleri yapar ve bu kontrollerden geçen IMEI numaralarını beyaz listeye alır. Kurumun ilgili bilgi veya belgelerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde ilgili IMEI numaraları beyaz listeden çıkarılır.(3) Teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen, piyasaya arzı yasaklanan veya geçici olarak durdurulan cihazlara ait IMEI numaralarının beyaz listeye kayıt edilmesi engellenebilir veya beyaz listede yer alan IMEI numaraları siyah listeye alınabilir.(4) Kurumun piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen, gerekli önlemleri almayan tarafların ithalatçı/imalatçı sıfatı ile Kuruma bildirdiği cihazlara ait IMEI numaralarının MCKS'ye kaydı Kurum tarafından engellenebilir. Yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınmasıMADDE 14 - (1) Yolcu beraberinde getirilen cihazın sahibi cihazının kayıt altına alınması için Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeleri tamamlayarak e-Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapar.(2) Mevzuat gereği e-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler işletmeci abone kayıt merkezlerine başvurur.(3) 18 yaşından küçükler için kayıt başvuruları anne, baba ya da yasal temsilcileri tarafından yapılır.(4) Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt altına alınması başvuruları yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren (Değişik ibare:RG-17/10/2015-29505) yüz yirmi gün içerisinde yapılır.(5) e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda, bilgi ve belgelerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.(6) Abone kayıt merkezine yapılan başvurular için, bilgi ve belgelerin kontrolünden ilgili işletmeci ve abone kayıt merkezi sorumludur.(7) Cihaza ait IMEI numarası veya numaraları, gerekli kontrollerden geçmesi halinde beyaz listeye alınır.(8) Kurumun ilgili bilgi veya belgelerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde cihaza ait IMEI numarası veya numaraları beyaz listeden çıkarılır. Başinci Bölüm Kayıp veya çalıntı ihbarlarıMADDE 15 - (1) Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BİM'e ihbarda bulunur.(2) İhbar sahibine ait kimlik bilgileri, abone numarası ve cihaza ait IMEI numarası ilgili işletmeci tarafından üç ay geriye dönük olarak kendi kayıtlarında yer alan bilgiler çerçevesinde 24 saat içinde kontrol edilir ve ihbara ilişkin Kuruma bilgi verilir. İhbarın doğrulanması halinde, cihaza ait IMEI numarası Kurum tarafından siyah listeye alınır.(3) İhbarda bulunan kişi cihazın elektronik haberleşme bağlantısını açtırmak üzere e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BİM'e başvurabilir.(4) Açtırma başvurusu Kurumda yer alan bilgiler çerçevesinde doğrulanır ve IMEI'ye ilişkin kapatma talebi iptal edilir.(5) Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede olup henüz hiç kullanılmamış cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan ve her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan gerçek veya tüzel kişilerin; ıslak imzalı dilekçe, cihaz faturası, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli kolluk ya da savcılık başvuru tutanağı, cihaz faturası iş yeri adına ise vergi levhası fotokopisi ve imza sirküleri ile Kuruma yazılı olarak başvurması durumunda cihaz siyah listeye alınır. Mahkeme ve Cumhuriyet Başsavcılığı talepleriMADDE 16 - (1) IMEI numarası beyaz listede veya eşleştirilmiş beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişilerin cihazlarının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına yaptıkları müracaatlar üzerine cihazlara ait IMEI numaraları mahkemeler veya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından siyah listeye alınabilir. Ayrıca, mahkemelerin veya Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik haberleşme bağlantısının açılmasına veya kesilmesine ilişkin talepleri üzerine cihaza ait IMEI numarası Kurum tarafından siyah listeye alınabilir veya siyah listeden çıkarılabilir.(2) Elektronik haberleşme bağlantısı kesilmiş olan cihazın bulunması halinde sahibinin mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapacağı talep üzerine ilgili IMEI aynı yolla siyah listeden çıkarılır. Altıncı Bölüm Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara ait IMEI numaralarının tespitiMADDE 17 - (1) İşletmeciler elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara ait IMEI numaralarını detaylı çağrı kayıtları üzerinde yapılan analizlerle tespit ederek on gün içerisinde Kuruma bildirir.(2) MAM altyapısına sahip olmayan işletmeciler için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgiler işletmecinin hizmet aldığı ağırlayan işletmeci tarafından sağlanır.(3) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilen cihazlara ait IMEI numaraları işletmecilerden alınan detaylı çağrı kayıtları üzerinde yapılan analizlerle Kurum tarafından tespit edilebilir.(4) Elektronik kimlik bilgisi değiştirildiği tespit edilen cihazlara ait IMEI numaraları siyah listeye alınır. Elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanmış gerçek cihazın tespitiMADDE 18 - (1) 17 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında siyah listeye alınan IMEI numarasını ilk olarak kullanan kullanıcıya ait abone numarası ve kullanım zamanı; MAM altyapısına sahip işletmeciler tarafından, detaylı çağrı kayıtları üzerinde teknik imkânların elverdiği ölçüde yapılacak inceleme sonucunda tespit edilir ve bu IMEI numarasının siyah listeye alınmasını takip eden on gün içerisinde Kuruma bildirilir. Kurum, işletmecilerden gelen bu bilgileri karşılaştırır ve ilk kullanıcının abone numarasını tespit eder.(2) 17 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında IMEI numarası siyah listeye alınan cihazın kullanıcısının başvurusu üzerine cihazın ithalatçısı veya imalatçısı tarafından gerçek cihaz sahibine ait abone numarası elektronik ortamda Kuruma bildirilir. Cihazın yolcu beraberinde getirilmiş olması durumunda cihaz kayıt başvurusu sahibi, abone numarasını başvuru mercii üzerinden Kuruma bildirir.(3) Elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiş gerçek cihazın kullanıcısına ait abone numarası mahkemeler veya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından tespit edilerek Kuruma bildirilebilir.(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında elde edilen abone numaralarının farklı olması halinde sırasıyla üçüncü, ikinci ve birinci fıkrada elde edilen abone numarası esas alınır.(5) Kurum; elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiş cihaza ait IMEI numarası ile bu maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde tespit edilen abone numarasını eşleştirir ve eşleştirilmiş beyaz listeye alır.(6) Eşleştirilmiş abone numarası ilgili abonenin talebi doğrultusunda değiştirilebilir. Yedinci Bölüm Bertaraf edilen veya ihraç edilen cihazlarMADDE 19 - (1) İlgili mevzuat çerçevesinde bertaraf edilen cihazlara ait IMEI numaraları, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından Kuruma müracaat edilmesi halinde siyah listeye alınır.(2) İhracat maksadıyla IMEI numaralarının beyaz listeden çıkarılması talebi, ilgili cihazın ithalatçısı/imalatçısı tarafından yapılır.(3) Bertaraf edildiği gerekçesiyle Kuruma bildirilmiş olan cihaza ait IMEI numarası tekrar beyaz listeye alınmaz. İşletmecilerin yükümlülükleriMADDE 20 - (1) İşletmeciler, sistemlerini Kurumun MCKS'siyle uyumlu olarak çalışır hâle getirmekle, bununla ilgili teknik altyapılarının ve sistemlerinin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamakla ve sistemlerini aksamaksızın işletmekle yükümlüdürler.(2) Başvuruların abone kayıt merkezleri vasıtasıyla alındığı durumlar için; işletmeciler bu işlemlerde kullanılan bilişim sistemlerinin güvenliğini sağlamakla ve iş süreçlerinde herhangi bir kötüye kullanımı engellemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.(3) İşletmeci, abone kayıt merkezleri vasıtasıyla alınan başvurulara ilişkin bilgi ve belgelerin tutarlılığını kontrol eder ve herhangi bir eksiklik, yanlışlık ya da tutarsızlık tespit etmesi halinde başvuruyu iptal eder. Bu kontrolden geçen başvurular için işletmeci, kayıt işlemleri sırasında alınan belgeleri en geç kayıt tarihini takip eden ay sonuna kadar Kuruma gönderir.(4) İşletmeci, başvuru bilgilerini sisteme girdiği halde başvuru belgelerini göndermeyen, kasıtlı bir şekilde eksik ve yanlış bilgi veya belge gönderen abone kayıt merkezlerine yönelik gerekli tedbirleri alır.(5) Sistemin işletilmesinden kaynaklanan sorunların işletmeci veya Kurum tarafından tespit edilip derhâl bildirilmesinden itibaren sorunların giderilmesi için Kurum tarafından işletmeciye iki iş günü süre verilir. Sorunların giderilememesi hâlinde işletmeci gerekçelerini yazılı olarak bildirerek ek süre verilmesi amacıyla Kuruma derhâl başvurur. Kurum gerekli görmesi halinde ek süre verir. Hüküm bulunmayan hallerMADDE 21 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller için Kurul, alt düzenleyici işlemler yapmaya yetkilidir. Yürürlükten kaldırılan YönetmelikMADDE 22 - (1) 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. YürürlükMADDE 23 - (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları ile 19 uncu maddesi Yönetmeliğin yayımından dört ay sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YürütmeMADDE 24 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi12/7/2014 Sayısı29058 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi17/10/2015 Sayısı29505 12.07.2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmi Gazete 19/12/2019
Tebliğler
ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR TEBLİĞ Birinci Bölüm Amaç ve kapsamMADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, ithal veya imal edilen ya da yurtdışından yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme yapabilmesi için elektronik kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmasına, haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine, bertaraf edilmesine veya ihraç edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.(2) Bu Tebliğ, uluslararası dolaşım hizmeti alan kullanıcılara ait elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar hariç olmak üzere işletmeciler tarafından hizmet sunulan elektronik kimlik bilgisini haiz tüm cihazları kapsar. DayanakMADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6, 53, 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri ile 12/7/2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalarMADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen;a) Değişim amaçlı cihaz: İthalatı veya imalatı yapılan cihaza teknik servis hizmeti verilmesi amacıyla yedek parça olarak ithal/imal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz anakartı veya takas amaçlı ithal veya imal edilen cihazı,b) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile düzenlenen güvenli elektronik imzayı,c) GSMA (GSM Association): GSM Birliğini,ç) Kapasite raporu: İmalatçı firmaların yıllık üretim kapasitesini gösteren ve ilgili sanayi odası tarafından düzenlenen raporu,d) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,e) TAC (Type Approval Code): Cihaza ilişkin marka, model ve benzeri bilgileri ifade eden ve IMEI numarasının ilk 8 hanesinden oluşan kodu,f) Teknik kontroller: İthal veya imal edilen ya da yolcu beraberinde getirilen cihaza ait elektronik kimlik bilgisinin beyaz listeye aktarılması öncesinde yapılan IMEI numarasının daha önce beyaz listede olup olmadığına ilişkin kontrolü, IMEI numarasının kayıp, çalıntı veya elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olarak belirlenip belirlenmediğine ilişkin kontrolü, TAC kontrolünü, basamak kontrolünü veya ilgili diğer kontrolleri,ifade eder. İkinci Bölüm BaşvuruMADDE 4 - (1) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınmasına ilişkin başvurular yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cihazların sahipleri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılır.(2) Bu başvurularda cihaz sahibi tarafından beyan edilen bilgiler ilgili merciler tarafından elektronik ortamda doğrulanmasını müteakip Kuruma iletilir.(3) İlgili mevzuat gereğince e-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler cihazlarına ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması için ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki belgeler ile işletmeci abone kayıt merkezine başvurur:a) Dilekçe.b) Pasaport kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ve yurda girişi gösterir sayfanın fotokopisi.c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen belgeler.Bu başvuruda sunulan belgelerin birer nüshası üzerinde işletmeci abone kayıt merkezinin yetkilisinin adı, soyadı ve ıslak imzası ile aslı görülmüştür kaşesi ve ilgili kayıt merkezinin açık adres ve iletişim bilgileri yer alır.(4) 18 yaşından küçükler için kayıt başvuruları anne, baba ya da yasal temsilcileri tarafından yapılır.(5) Üçüncü fıkrada belirtilen başvurularda eksik belge yer alması durumunda bu eksikliğin tamamlanmasını teminen doğrudan Kuruma başvuru yapılabilir. Bu başvuruda belgelerin birer nüshası üzerinde aşağıdaki hususlar yer alır:a) İşletmeci abone Kayıt Merkezi yetkilisine, notere veya kamu kurumu yöneticisine ait ad, soyad ve ıslak imza.b) "Aslı Görülmüştür" kaşesi.c) Açık adres ve iletişim bilgilerinin bulunduğu ilgili kurum/kuruluş kaşesi/mühürü.(6) Cihaza ait IMEI numarası veya numaraları, gerekli kontrollerden geçmesi halinde beyaz listeye alınır.(7) Gönderilen bilgi veya belgelerin mevzuata uygun olmadığının belirlenmesi ve ilgili IMEI numarasının beyaz listede olması halinde bu IMEI numarası beyaz listeden çıkarılır. Yabancı uyruklu kişilerin başvurularıMADDE 5 - (1) Yabancı uyruklu kişiler, yurtdışından beraberlerinde getirdikleri cihazlarını sadece bir abone numarası ile kullanabilirler. Bundan faydalanmak isteyen kişiler, 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerle birlikte işletmeci abone kayıt merkezine başvurur. İşletmeci sunulan bu bilgi ve belgeler ile birlikte abonelik sözleşmesinin aslı ya da fotokopisini Kuruma gönderir.(2) Cihaza ait IMEI numarası gerekli kontrollerden geçmesi halinde bildirilen abone numarası ile eşleştirilir.(3) Başvuruda sunulan belgelerin birer nüshası üzerinde işletmeci abone kayıt merkezinin yetkilisinin adı, soyadı ve ıslak imzası ile aslı görülmüştür kaşesi ve ilgili kayıt merkezinin açık adres ve iletişim bilgileri yer alır.(4) Bu maddede belirtilen kişilerin Türkiye'de görev yapan diplomat, askeri personel, Türkiye'de öğrenim gören öğrenci olması ya da Türkiye'de ikamet etmesi halinde, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla başvuruları 4 üncü madde kapsamında değerlendirilir. İnceleme ve değerlendirmeMADDE 6 - (1) Kurum kendisine iletilen bilgi ve belgeler üzerinde gerekli kontrolleri yapar.(2) Yapılan kontroller sonucunda bilgi veya belgelerinde uygunsuzluk tespit edilen başvuruda yer alan IMEI numarası ilgili listeden çıkarılır.(3) Kurum; birinci fıkrada yer alan kontrolleri ilgili mercilerle elektronik ortam üzerinden yapması halinde başvuru sahibinden belge talep etmeyebilir. Üçüncü Bölüm Kullanıcı HesabıMADDE 7 - (1) İthalat veya imalat işlemini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler; ithal veya imal edilen cihazların kayıt altına alınması için Kuruma elektronik ortamda başvurur.(2) Elektronik ortamda başvuru yapılabilmesi için ithalatçı veya imalatçı kendi adına işlem yapmaya yetkilendirdiği gerçek kişiye ait bilgiler ile ithalatçıya veya imalatçıya ait bilgileri tam ve doğru biçimde belirlenen internet sayfası üzerinden Kuruma bildirir.(3) İthalatçı veya imalatçı verdiği bilgilerin yer aldığı elektronik imza taahhütnamesini ıslak imzalı olarak imza sirküleri ile birlikte elektronik başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Kuruma ulaşacak şekilde gönderir.(4) Talep edilen belgelerin suret olarak gönderilmesi halinde "aslı gibidir" kaşeli noter tasdiki aranır.(5) İletilen bilgi ve belgeler Kurum tarafından kontrol edilir ve uygun bulunması halinde kullanıcı hesabı tahsis edilir.(6) Üçüncü fıkrada belirtilen süre içerisinde belgesi iletilmeyen başvurular dikkate alınmaz.(7) Tahsis edilen kullanıcı hesabı ile yapılacak her türlü işlemden ithalatçı veya imalatçı sorumludur. Başvuru bilgileriMADDE 8 - (1) İthal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması kapsamında ithalatçı tarafından;a) Gümrük Beyannamesinde yer alan aşağıdaki bilgiler,- Gümrük belge numarası,- Ülke (menşei),- Tescil ve kapanış tarihi,- Cihaz adedi,- Bildirilen cihaza ait kalem sıra numarası,- Kalemin 44 no'lu alan bilgileri (marka, model, pazar adı, fatura tarihi ve numarası, TAREKS referans numarası),b) İthal edilen cihazlara karşılık gelen ve TAC listesinden seçilen cihaz markası ve modeli ile cihaza ait IMEI adedi,c) İthal edilen cihazların IMEI numaraları,ç) Bu maddede sayılan belgelerin taranmış kopyaları,d) Kurum tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler,elektronik ortamda Kuruma bildirilir.(2) 25/12/2010 tarihli ve 27796 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye'de Üretilen, İmal Edilen veya Montajı Yapılan Cihazların Bildirimine Dair Tebliğ kapsamında bildirimi yapılan ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınması için imalatçı tarafından;a) Kapasite raporuna ilişkin bilgiler,b) İmal edilen cihazlara karşılık gelen ve TAC listesinden seçilen cihaz markası ve modeli ile cihaza ait IMEI adedi,c) İmal edilen cihaz adedi,ç) İmal edilen cihazların IMEI numaraları,d) Bu maddede sayılan belgelerin taranmış kopyaları,e) Kurum tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler,elektronik ortamda Kuruma bildirilir.(3) Bildirilen IMEI numaraları, teknik kontrollerden geçmedikçe kayıt altına alınmaz.(4) Kayıt altına aldırılmak istenen cihaza ait TAC'ın MCKS'de tanımlı olmaması halinde marka, model, pazar adı, cihaza ait IMEI adedi ve cihaz özellikleri; ithalatçı veya imalatçı tarafından elektronik ortamda Kuruma bildirilir. TAC'ın MCKS'ye tanımlanabilmesi için, TAC numarasına karşılık gelen marka, model ve cihaza ait IMEI adedi bilgilerinin GSMA tarafından yayımlanan tahsis edilmiş TAC listesinde yer alması gerekir.(5) Başvuru sırasında gönderilen bilgi ve belgelerin doğruluğu ve bütünlüğü başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.(6) İthalatçı veya imalatçının verdiği bilgilerde değişiklik olduğunun Kuruma bildirilmemesi ve Kurum tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz. Başvuru belgeleriMADDE 9 - (1) Kayıt altına alma başvurusu kapsamında;a) İthalatçı tarafından;- Gümrük beyannamesi,- Gümrük beyannamesinde cihazın mobil haberleşme kabiliyeti olduğuna dair açık bir bilgi bulunmaması halinde ilgili gümrük beyannamesine ait fatura, eşyanın mobil haberleşme kabiliyeti olduğunu ispatlayan teknik bilgileri (frekans bandı çıkış gücü ve benzeri) içeren doküman, ihracatçı firmadan alınan modül beyan yazısı (Yurtdışı ticaret odası ve ticaret odasının bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış),b) İmalatçı tarafından;- Kapasite raporu (Başvuru tarihi itibariyle son bir aylık süre içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ya da ilgili oda tarafından "aslı gibidir" onaylı),elektronik ortamda MCKS'ye bildirilir.(2) Kurum elektronik ortamda yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asıllarını isteyebilir.(3) Kurum gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir.(4) Kurum kayıt altına alma sürecinde ilgili taraflar ile yapılan protokoller çerçevesinde elektronik ortamda veri alışverişi sağlayarak bilgileri teyit edebilmesi halinde gerekli belgeleri talep etmeyebilir. İnceleme ve değerlendirmeMADDE 10 - (1) Kurum, yapılan başvuru üzerine bilgi ve belgelerde gerekli incelemeleri yapar ve mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimi yapılan cihazların IMEI numaralarını kayıt altına alır.(2) İthalatçı veya imalatçı tarafından sağlanan bilgi veya belgelerde eksiklik olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz.(3) Başvuru içeriğinde yer alan bilgilerde veya belgelerde tutarsızlık veya yanlışlık tespit edilmesi halinde başvuru reddedilir. Kayıt ücretiMADDE 11 - (1) 8 inci madde kapsamında kayıt altına alınacak her bir IMEI numarası için 46 Kuruş IMEI kayıt ücreti Kurum gelirlerine kaydedilmek üzere ithalatçı veya imalatçı tarafından ödenir.(2) Kayıt altına alınacak ithal veya imal edilen IMEI numaraları için yatırılacak kayıt ücreti; her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda tekrar hesaplanır. Hesaplamalarda kesirler tama iblağ edilir. Dördüncü Bölüm Değişim amaçlı cihazMADDE 12 - (1) İthal edilen değişim amaçlı cihazlara ilişkin kayıt başvuruları 8 inci ve 9 uncu maddelerde yer alan bilgi ve belgelerin sağlanması suretiyle yapılır.(2) Değişimi yapılacak cihaza ait IMEI numarası ile değişim amaçlı cihaza ait IMEI numarası ithalatçı veya imalatçı tarafından elektronik ortamda Kuruma bildirilir. Cihazların değişim amaçlı olduğuna ilişkin bilginin gümrük beyannamesinde yer alması gerekir. Cihaz değişimlerine ilişkin bildirimler yalnızca değişim amaçlı cihazın ithalatçısı veya imalatçısı tarafından gerçekleştirilir.(3) Yolcu beraberinde yurtdışından getirilen cihazın arızalanması nedeniyle cihazın ya da ana kartının değiştirilmesi durumunda; ilk kayıt başvuru sahibinin Kuruma başvurusu ile IMEI değişim işlemi yapılabilir. Değişim işlemine ilişkin başvuruda değişimi yapan firmadan alınan değişim belgesi sunulur. Değişim talebinin değerlendirilebilmesi için değişim belgesinin aşağıdaki hususları sağlaması gerekir:a) Değişim belgesinin antetli kağıt olması veya firma kaşesini içermesi.b) Değişimi yapan firmanın adı/ünvanı ile adresi veya telefonunu içermesi.c) Değişim işleminin arıza nedeniyle yapıldığına dair bilginin bulunması.ç) Değişimi yapılan eski ve yeni IMEI numaralarını içermesi.(4) İthal edilen cihazların test cihazı olduğuna ilişkin bilginin gümrük beyannamesinde yer alması gerekir. IMEI düzeltmeMADDE 14 - (1) 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamında yapılmış ve onaylanmış bir başvuruya ilişkin hatalı olarak bildirildiği fark edilen IMEI numarasının düzeltilmesi için hatalı olarak bildirilen IMEI numarası ile doğru IMEI numarası, cihazın ithalatçısı veya imalatçısı tarafından kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip üç ay içerisinde elektronik ortamda Kuruma bildirilir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.(2) Hatalı olarak bildirilen IMEI numarası ile doğru olarak bildirilecek IMEI numarasının aynı marka-model cihaza ait olması gerekir.(3) Kurum tarafından yapılacak inceleme neticesinde uygun bulunan düzeltme işlemi başvurularına onay verilir. Yürürlükten kaldırılan TebliğMADDE 15 - (1) 6/9/2012 tarihli ve 28403 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. YürürlükMADDE 16 - (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası Tebliğin yayımından dört ay sonra, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YürütmeMADDE 17 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür. 12.07.2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmi Gazete 19/12/2019
Dış Ticaret Mevzuatı
TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİTEBLİĞ NO: (2010/8) Amaç ve kapsamMADDE 1 - (1) İthal edilecek telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine uygun ve güvenli olması zorunludur.(2) Birinci fıkrada belirtilen ürünlerden "kısa mesaj" hizmeti verebilme özelliğini haiz cihazların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmeliğe uygun olması zorunludur.MADDE 2 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmelikler kapsamına giren ürünlerden ekli listede (Ek 1) sayılanlar, A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli olanlar hariç olmak üzere, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde; ekli listede (Ek 2) sayılanlar ise Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde ithalat aşamasında ürün güvenliği denetimine tabi tutulur. DenetimMADDE 3 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmeliklere uygunluğun aranacağı söz konusu denetimler, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.(2) Ekli listelerde (Ek 1 ve Ek 2) yer alan ürünlerin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formu (Ek 3) ve form ekinde sayılan belgelerle birlikte ekli listede (Ek 4) belirtilen yetkili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığına başvurur.MADDE 4 - (1) İthalat denetimleri, belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilir, ürünün güvenliğinden veya mevzuatına uygunluğundan şüphe duyulması halinde ürün teste tabi tutulur. A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli ekli listedeki (Ek 2) ürünlerde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun internet sayfasından, sadece ürünün Bildirim Formunu (Sınıf 2) haiz olup olmadığı kontrol edilir.(2) Yapılan denetimlerde ürüne ilişkin mevzuata herhangi bir aykırılığın tespit edilmemesi halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığının uygunluk yazısı verilir.MADDE 5 - (1) Teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda ürünün teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde keyfiyet, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığının red sebeplerini içeren uygunsuzluk yazısıyla firmaya ve ilgili gümrük idaresine bildirilir. Numune ve şahsi eşyalarMADDE 6 - (1) Bu Tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz. Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ile ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder. Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder. Gümrük idarelerince yapılacak işlemlerMADDE 7 - (1) Gümrük idaresi, bu Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılan numune ve şahsi eşyaların ithaline doğrudan izin verir.(2) Gümrük idaresi, uygunluk yazısı veya kapsam dışı yazısı ibraz edilen ürünlerin ithaline izin verir, uygunsuzluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithaline izin vermez. İthalatçının sorumluluğuMADDE 8 - (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği 1 inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamındaki bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Yönetmeliğe uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.MADDE 9 - (1) Elektronik Kimlik Bilgisini haiz cihazların ithalatçısı, cihazların ithalatını müteakiben 15 gün içinde Gümrük Giriş Beyannamesi ile birlikte Elektronik Kimlik Bilgilerini (IMEI numaraları) elektronik ortamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunar. YetkiMADDE 10 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Diğer hususlarMADDE 11 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan mevzuatMADDE 12 - (1) 31/12/2008 tarih ve 27097 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (2009/8) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir. YürürlükMADDE 13 - (1) Bu Tebliğ 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer. YürütmeMADDE 14 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. Ticaret Bakanlığı internet sayfasına git. 19/12/2019
Gümrük Mevzuatı