Ticaret Bakanl??? Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz E?yalar?n ?thalat/?hracat Tebli?leri

Ticaret Bakanl??? taraf?ndan; elektronik kimlik bilgisini haiz e?yan?n ithalat?nda ve ihracat?nda Kurumumuz taraf?ndan elektronik ortamda gerekle?tirilecek kontrole ili?kin usul ve esaslar?n dzenlenmesini teminen ?thalat:2019/19 say?l? Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz E?yan?n ?thalat? Hakk?nda Tebli? ve ?hracat:2019/5 say?l? Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz E?yan?n u0130;hracat? Hakk?nda Tebli?, 18/06/2019 tarihli ve 30805 say?l? Resmi Gazete?de yay?mlanm??t?r. An?lan Tebli?ler yay?m? tarihinden 20 gn sonra 08/07/2019 tarihinde yrrl?e girecektir.


Bu Haber-696-Kez Okundu. KAYNAK :-Mcks-