Yurtd???ndan Yolcu Beraberinde Getirilen Cihazlar?n Tamiri Sonras?nda Anakart De?i?im Sreci

1. ?lk ba?vuru sahibine ait bilgilerin temin edilebiliyor olmas? halinde, ar?zal? cihaz ve de?i?im cihaz?n?n IMEI'leri ile ilk kay?t ba?vurusu sahibine ait pasaport numaras? ve TCKN bilgilerinin MCKS'ye iletilmesi,

2. ?lk kay?t ba?vurusu sahibine ait bilgilerin temin edilemiyor olmas? halinde;


a.    De?i?im i?lemini yapan ithalatç? firman?n cihaz? kullanan ilgili ki?inin TCKN ve ileti?im bilgilerini alarak MCKS'ye iletmesi,

b.    ?thalatç? firman?n cihaz? kullanan ilgili ki?iden asgari olarak "ar?zal? cihaz?n gerçek cihaz" (sonradan klonlanmam??) oldu?u beyan?n? içeren bir taahhütname almas?,

c.    De?i?im i?lemi neticesinde tüketici ma?duriyeti veya usulsüzlük tespit edildi?inde ithalatç? firman?n ilgili i?lemi iptal etmesi ve tüketici ma?duriyetini gidermesi

gerekmektedir. Ba?vurulara ili?kin detayl? bilgilere buradan ula?abilirsiniz.Bu Haber-12306-Kez Okundu. KAYNAK :-Mcks-