Yurt d???ndan getirilen cep telefonlar?ndan Al?nan Har Bedeli

09/11/2018 tarihli 320 say?l? Cumhurba?kan? Karar? ile 500 TL 'ye ykseltilen kullan?m izin harc?; yeniden de?erleme oran?nda art?r?larak 31/12/2018 tarihli ve 30642 say?l? Resm Gazete'nin 3'nc Mkerrer say?s?n?n Harlar Kanunu Genel Tebli?i (Seri No: 82) dzenlemesinde ilan edildi?i zere 01/01/2019 tarihinden itibaren geerli olacak ?ekilde 618.60 TL olarak belirlenmi?tir.
Söz konusu Tebli?’de,  01.01.2017 tarihinden itibaren yurtd???ndan yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazlar?n kay?t alt?na al?nmas? i?leminden önce, Vergi Dairelerine 618.60 TL TL harç bedeli yat?r?lmas? gerekti?i hususu hükme ba?lanm??t?r.
Bu kapsamda Abone Kay?t Merkezleri taraf?ndan gerçekle?tirilecek kay?t i?lemleri esnas?nda, di?er gerekli belgeler ile birlikte 618.60 TL ’lik harc?n yat?r?ld???na dair, üzerinde pasaport sahibinin TC Kimlik Numaras? veya Pasaport Seri Numaras? ile isim, soy isim ve kay?t yap?lacak olan cihaz?n IMEI numaras? yaz?lm?? olan, Vergi Dairelerinden al?nm?? belgenin (makbuzun) asl?n?n da 15.06.2012 tarihinden itibaren ba?vuru sahibi taraf?ndan Abone kay?t merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir.


Bu Haber-4101-Kez Okundu. KAYNAK :-Mcks-