Yurt d???ndan getirilen cep telefonlar?ndan Al?nan Har Bedeli

27.12.2016 tarihli ve 29931 mükerrer say?l? Resmi Gazete’de yay?mlanan “Harçlar Kanunu Genel Tebli?i” (Seri No:78) hükümleri gere?ince, yolcu beraberinde getirilen telefon kullan?m izin harc?, yeniden de?erleme oran?nda artt?r?larak, 138,80 TL’den 149,20 TL’ye yükseltilmi?tir.
Söz konusu Tebli?’de,  01.01.2017 tarihinden itibaren yurtd???ndan yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazlar?n kay?t alt?na al?nmas? i?leminden önce, Vergi Dairelerine 149,20 TL harç bedeli yat?r?lmas? gerekti?i hususu hükme ba?lanm??t?r.
Bu kapsamda Abone Kay?t Merkezleri taraf?ndan gerçekle?tirilecek kay?t i?lemleri esnas?nda, di?er gerekli belgeler ile birlikte 149,20 TL’lik harc?n yat?r?ld???na dair, üzerinde pasaport sahibinin TC Kimlik Numaras? veya Pasaport Seri Numaras? ile isim, soy isim ve kay?t yap?lacak olan cihaz?n IMEI numaras? yaz?lm?? olan, Vergi Dairelerinden al?nm?? belgenin (makbuzun) asl?n?n da 15.06.2012 tarihinden itibaren ba?vuru sahibi taraf?ndan Abone kay?t merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir.


Bu Haber-3279-Kez Okundu. KAYNAK :-Mcks-