Yurt d???ndan getirilen cep telefonlar?ndan Al?nan Har Bedeli

19 Temmuz 2019 tarihli ve 1314 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan Cumhurba?kan? Karar? gere?ince, ''Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullan?m ?zin Harc? Tutar?n?n Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'' kapsam?nda, ncesinde 618.60 TL olan telefon kullan?m izin har tutar? 1500.00 TL olarak belirlenmi?tir.

Bu kapsamda Abone Kay?t Merkezleri taraf?ndan gerçekle?tirilecek kay?t i?lemleri esnas?nda, di?er gerekli belgeler ile birlikte 1500.00 TL ’lik harc?n yat?r?ld???na dair, üzerinde pasaport sahibinin TC Kimlik Numaras? veya Pasaport Seri Numaras? ile isim, soy isim ve kay?t yap?lacak olan cihaz?n IMEI numaras? yaz?lm?? olan, Vergi Dairelerinden al?nm?? belgenin (makbuzun) asl?n?n da 15.06.2012 tarihinden itibaren ba?vuru sahibi taraf?ndan Abone kay?t merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir.


Bu Haber-4766-Kez Okundu. KAYNAK :-Mcks-