2018 Y?l? IMEI Kay?t creti Belirlendi

“Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar?n Kay?t Alt?na Al?nmas?na Dair Tebli?in Kay?t creti ba?l?kl? 11 inci maddesinde ?(2) Kay?t alt?na al?nacak ithal veya imal edilen IMEI numaralar? iin yat?r?lacak kay?t creti; her y?l Maliye Bakanl???nca belirlenen yeniden de?erleme oran? do?rultusunda tekrar hesaplan?r. Hesaplamalarda kesirler tama ibla? edilir.? hkm yer almaktad?r. ”

 

Bu erevede; 01.01.2018 tarihinden itibaren kay?t alt?na al?nmas? talep edilen her bir IMEI iin yat?r?lmas? gereken IMEI kay?t creti 64 Kuru? olarak belirlenmi?tir. .

 

IMEI Kay?t Ücretinin Yat?r?laca?? Banka Hesab? IBAN Numaras?

IMEI kay?t ücretinin yat?r?laca?? Halk Bankas? Ankara Kurumsal ?ubesi Mobil Cihaz Kurumsal Tahakkuk (KU TA)hesab?na ili?kin olarak IBAN numaras? TR68 0001 2009 4520 0004 0000 07 ?eklindedir, önemle duyurulur.


Bu Haber-20255-Kez Okundu. KAYNAK :-Mcks-