2019 Y?l? IMEI Kay?t creti Belirlendi

“Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar?n Kay?t Alt?na Al?nmas?na Dair Tebli?in Kay?t ücreti ba?l?kl? 11 inci maddesinde (2) Kay?t alt?na al?nacak ithal veya imal edilen IMEI numaralar? için yat?r?lacak kay?t ücreti; her y?l Maliye Bakanl???nca belirlenen yeniden de?erleme oran? do?rultusunda tekrar hesaplan?r. Hesaplamalarda kesirler tama ibla? edilir hükmü yer almaktad?r. ”

 

Bu çerçevede; 01.01.2019 tarihinden itibaren kay?t alt?na al?nmas? talep edilen her bir IMEI için yat?r?lmas? gereken IMEI kay?t ücreti 79 Kuru? olarak belirlenmi?tir. .

 

IMEI Kay?t Ücretinin Yat?r?laca?? Banka Hesab? IBAN Numaras?

IMEI kay?t ücretinin yat?r?laca?? Halk Bankas? Ankara Kurumsal ?ubesi Mobil Cihaz Kurumsal Tahakkuk (KU TA)hesab?na ili?kin olarak IBAN numaras? TR68 0001 2009 4520 0004 0000 07 ?eklindedir, önemle duyurulur.


Bu Haber-21906-Kez Okundu. KAYNAK :-Mcks-