?thalat? IMEI Kay?t creti

2014 y?l?nda ?thalatç? Firmalar taraf?ndan Toplu ?thalat Yöntemi ile Getirilen Cihazlara uygulanacak IMEI Kay?t Ücreti 46 Kuru? olarak belirlendi

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar?n Kay?t Alt?na Al?nmas?na Dair Tebli?in Kay?t ücreti ba?l?kl? 15 inci maddesinde “Kay?t edilecek her bir IMEI numaras? için al?nacak kay?t ücreti; her y?l Maliye Bakanl???nca belirlenen yeniden de?erleme oranlar? do?rultusunda art?r?l?r. Kesirler tama ibla? edilir.” hükmü yer almaktad?r.


Bu çerçevede; 01.01.2014 tarihinden itibaren toplu ithalat  yöntemi ile getirilerek kay?t alt?na al?nmas? talep edilen her bir IMEI için yat?r?lmas? gereken IMEI kay?t ücreti 46 Kuru? olarak belirlenmi?tir.


IMEI Kay?t Ücretinin Yat?r?laca?? Banka Hesab? IBAN Numaras?

IMEI kay?t ücretinin yat?r?laca?? Halk Bankas? An?t ?ubesi Mobil Cihaz Kurumsal Tahakkuk (KU TA)hesab?na ili?kin olarak IBAN numaras? TR28 0001 2009 4110 0005 0000 32 ?eklindedir, önemle duyurulur.


Bu Haber-23806-Kez Okundu. KAYNAK :-Mcks-