?thalat? Firmalar?n Dikkatine

Bilindi?i gibi yasal yollarla ülkeye getirilen (ithalat? yap?lan, yolcu beraberinde getirilen) ya da imalat? yap?lan mobil cihazlar?n kullan?labilmesi için Mobil Cihaz Kay?t Sistemi (MCKS)’ne kayd?n?n yapt?r?lmas?  gerekmektedir. Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu olarak MCKS’yi kullanan tüm taraflara (ithalatç? ve imalatç? firmalar, tüketiciler …) daha iyi bir hizmet sunabilmek ad?na çal??malar?m?z kesintisiz olarak devam etmektedir.

MCKS’de yap?lan kay?t i?lemlerinden bir tanesini de toplu ithalat yöntemi ile ülkeye getirilen mobil cihazlar?n kay?t i?lemleri olu?turmaktad?r. Söz konusu kay?t i?lemlerinin daha h?zl? ve daha etkin bir ?ekilde gerçekle?tirilmesi ad?na IMEI kay?t ücreti ödeme bilgisinin bildirimi konusunda de?i?iklik yap?lm??t?r. Buna göre, Halk Bankas? ile Kurumumuz aras?nda gerçekle?tirilen online ba?lant? ile firmalar taraf?ndan IMEI kay?t ücretlerinin yat?r?l?p yat?r?lmad??? kontrolü elektronik ortamda MCKS taraf?ndan otomatik olarak yap?lacakt?r.

Mevcut uygulamada bulunan, firmalar taraf?ndan yap?lan IMEI kay?t ücreti ödeme bilgilerinin ve buna ili?kin ödendi belgelerinin sisteme yüklenmesi ad?mlar? kald?r?lm??t?r. 15.11.2012 tarihinden itibaren devreye al?nacak yeni uygulama kapsam?nda firmalar?n öncelikle yap?lan ithalata ili?kin kay?t bildirimde bulunmalar?, IMEI ve ilgili belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Ard?ndan Kurum taraf?ndan bu bilgi ve belgeler üzerinde yap?lacak incelemeler neticesinde kay?t ba?vurusuna onay verilmesi gerekmektedir. Söz konusu ba?vurulara ili?kin Kurum taraf?ndan onay verilmesinin ard?ndan IMEI kay?t ücretlerinin firma taraf?ndan Halk Bankas? An?t ?ubesi Iban No:TR28 0001 2009 4110 0005 0000 32 (Hesap No:0411-05000032) hesab?na ödenmesi için MCKS taraf?ndan otomatik olarak bir tahakkuk olu?turularak elektronik ortamda Halk Bankas?na iletilecektir. Firmalar, MCKS taraf?ndan kendilerine verilen ba?vuru numaras? ile olu?turulan tahakkuklara ödemelerini yapt?klar? taktirde kay?t i?lemi tamamlanm?? olacakt?r. Yeni uygulama ile tahakkuk olu?turulmadan önce firmalar taraf?ndan herhangi bir kay?t ücreti ödemesinin yap?lmas? mümkün olmayacakt?r.

Kay?t ücreti ödemelerine ili?kin yeni sisteme geçi?in 15.11.2012 tarihinde sorunsuz bir ?ekilde gerçekle?mesini teminen 13.11.2012 ve 14.11.2012 tarihlerinde MCKS’ye ithal edilen cihazlara ili?kin kay?t ba?vurusu gerçekle?tirilemeyecektir. Ayr?ca, mevcut sistemde yap?lan tüm kay?t ba?vurular?n?n en geç 12.11.2012 tarihine kadar tamamlanmas? gerekmekte olup bu tarihe kadar tamamlanmam?? ba?vurular (ithal edilen mobil cihaz kay?t ba?vurular?) iptal edilecektir.

Tüm ithalatç? firmalara önemle duyurulur.


Bu Haber-33185-Kez Okundu. KAYNAK :-Mcks-